HỒ SƠ KIỂM TOÁN

on Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011THÔNG TIN CHUNG


Tên khách hàng : ............................................................................................................................................

Kỳ kế toán năm :………………….. từ ngày................................đến ngày......................................................

Loại hồ sơ:           Hồ sơ kiểm toán sơ bộ       Hồ sơ kiểm toán chính thức 

           
NHÓM KIỂM TOÁN


Thành viên BGĐ phụ trách cuộc KT        : ......................................................................................................
Người soát xét công việc KSCL            : ......................................................................................................
Chủ nhiệm kiểm toán                             : ......................................................................................................
Kiểm toán viên chính/ Trưởng nhóm       : ......................................................................................................
Kiểm toán viên                                      : ......................................................................................................
Trợ lý kiểm toán 1                                 : ......................................................................................................
Trợ lý kiểm toán 2                                 : ......................................................................................................
Trợ lý kiểm toán 3                                 : ......................................................................................................

THỜI GIAN KIỂM TOÁN

Ngày bắt đầu                                        : ......................................................................................................
Ngày kết thúc                                        : ......................................................................................................
Ngày phát hành báo cáo kiểm toán        : ......................................................................................................


Hồ sơ này được soát xét và lưu vào ngày : ..............................................................................................


CHỈ MỤC HỒ SƠ KIỂM TOÁN TỔNG HỢP         
A       KẾ HOẠCH KIỂM TOÁNB       TỔNG HỢP, KẾT LUẬN VÀ LẬP BÁO CÁOC       KIỂM TRA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘD       KIỂM TRA CƠ BẢN TÀI SẢNE       KIỂM TRA CƠ BẢN NỢ PHẢI TRẢF       KIỂM TRA CƠ BẢN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU VÀ TK NGOÀI BẢNGG       KIỂM TRA CƠ BẢN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANHH       KIỂM TRA CÁC NỘI DUNG KHÁC


A  KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN


A100     XEM XÉT CHẤP NHẬN KHÁCH HÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO HỢP ĐỒNG

  A110  Chấp nhận khách hàng mới và đánh giá rủi ro hợp đồng (C)...............................

  A120  Chấp nhận, duy trì khách hàng cũ và đánh giá rủi ro hợp đồng (C).....................A200     HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN, KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN VÀ NHÓM KIỂM TOÁN

  A210  Hợp đồng/Thư hẹn kiểm toán (C).........................................................................

  A220  Các thư từ giao dịch trước kiểm toán...................................................................

  A230  Thư gửi khách hàng về Kế hoạch kiểm toán (C)..................................................

  A240  Danh mục tài liệu cần khách hàng cung cấp (C)..................................................

  A250  Phân công nhiệm vụ nhóm kiểm toán (C)..........................................

  A260  Cam kết về tính độc lập của thành viên nhóm kiểm toán (C)...............................

  A270  Soát xét các yếu tố ảnh hưởng đến tính độc lập của kiểm toán viên (C).............

  A280  Biện pháp đảm bảo tính độc lập của thành viên nhóm kiểm toán (C)..................

  A290  Trao đổi với Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán về kế hoạch kiểm toán (C)...A300    TÌM HIỂU KHÁCH HÀNG VÀ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG

  A310  Tìm hiểu khách hàng và môi trường hoạt động (C)..............................................A400    TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN VÀ CHU TRÌNH KINH DOANH QUAN TRỌNG 

  A410  Tìm hiểu chu trình bán hàng, phải thu và thu tiền (C)...........................................

  A420  Tìm hiểu chu trình mua hàng, phải trả và trả tiền (C)...........................................

  A430  Tìm hiểu chu trình hàng tồn kho, tính giá thành và giá vốn (C)............................

  A440  Tìm hiểu chu trình lương và phải trả người lao động  (C)....................................

  A450  Tìm hiểu chu trình TSCĐ và xây dựng cơ bản  (C)..............................................A500     PHÂN TÍCH SƠ BỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  A510  Phân tích sơ bộ báo cáo tài chính  (C)..................................................................A600    ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ RỦI RO GIAN LẬN

  A610  Đánh giá chung về hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị (C)..............................

  A620  Trao đổi với Ban Giám đốc và các cá nhân về gian lận (C)..................................

  A630  Trao đổi với Bộ phận Kiểm toán nội bộ/Ban Kiểm soát về gian lận (C)................A700    XÁC ĐỊNH MỨC TRỌNG YẾU

  A710  Xác định mức trọng yếu kế hoạch – thực hiện  (C)..............................................A800    XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU – CỠ MẪU

  A810  Xác định phương pháp chọn mẫu – cỡ mẫu (C)..................................................A900    TỔNG HỢP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN

  A910  Tổng hợp kế hoạch kiểm toán (C)........................................................................
B  TỔNG HỢP, KẾT LUẬN VÀ LẬP BÁO CÁO

B100    SOÁT XÉT, PHÊ DUYỆT VÀ PHÁT HÀNH BÁO CÁO

  B110  Phê duyệt phát hành báo cáo kiểm toán và Thư quản lý (C).........................

  B120  Soát xét chất lượng của thành viên Ban Giám đốc độc lập (C)......................

  B130  Soát xét giấy tờ làm việc chi tiết (C)...............................................................B200    THƯ QUẢN LÝ VÀ CÁC TƯ VẤN KHÁC CHO KHÁCH HÀNG

  B210  Thư quản lý năm nay (C)................................................................................

  B220  Thư quản lý dự thảo.......................................................................................

  B230  Thư quản lý năm trước...................................................................................B300     BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN


  B320  Báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán dự thảo...........................................

  B330  Giấy tờ làm việc, trao đổi với KH trong giai đoạn hoàn tất báo cáo...............

  B340  Báo cáo tài chính trước và sau điều chỉnh kiểm toán (C) ..............................

  B350  Bảng cân đối phát sinh (C).............................................................................

  B360  Các bút toán điều chỉnh và phân loại lại (C)...................................................

  B370  Các bút toán không điều chỉnh (C).................................................................

  B380  Báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán năm trước.......................................B400    TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN

  B410  Tổng hợp kết quả kiểm toán (C).....................................................................

  B420   Phân tích tổng thể báo cáo tài chính lần cuối  (C).........................................

  B430  Các vấn đề cần giải quyết trước khi phát hành báo cáo kiểm toán (C) ........

  B440  Thư giải trình của Ban Giám đốc khách hàng (C) .........................................

  B450  Thư giải trình của Ban quản trị khách hàng  ..................................................B500    TÀI LIỆU DO KHÁCH HÀNG CUNG CẤP

  B510   Bảng cân đối phát sinh và báo cáo tài chính trước kiểm toán.......................

  B520   Hồ sơ pháp lý  (giấy phép kinh doanh và giấy phép khác...).........................

  B530   Quyết định bổ nhiệm các thành viên trong BGĐ và BQT trong năm.............

  B540   Biên bản họp/ Nghị quyết/ Báo cáo của BGĐ và BQT trong năm.................

  B550   Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty..........................................................

  B560   Danh mục tài liệu quan trọng để lưu hồ sơ kiểm toán chung........................C  KIỂM TRA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ


C100    CHU TRÌNH BÁN HÀNG, PHẢI THU VÀ THU TIÊN

  C110  Kiểm tra hệ thống KSNB đối với chu trình bán hàng,
                 phải thu và thu tiền (C).......................................................................................
C200    CHU TRÌNH MUA HÀNG, PHẢI TRẢ VÀ TRẢ TIÊN

  C210  Kiểm tra hệ thống KSNB đối với chu trình mua hàng,
                 phải trả và trả tiền (C)........................................................................................
C300    CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO, TÍNH GIÁ THÀNH VÀ GIÁ VỐN

  C310  Kiểm tra hệ thống KSNB đối với chu trình tồn kho,
                  tính giá thành và giá vốn (C).............................................................................
C400    CHU TRÌNH LƯƠNG VÀ PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

  C410  Kiểm tra hệ thống KSNB đối với chu trình lương và
                 phải trả người lao động (C)................................................................................
C500    CHU TRÌNH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN

  C510  Kiểm tra hệ thống KSNB đối với chu trình TSCĐ và XDCB (C)........................
D  KIỂM TRA CƠ BẢN TÀI SẢN


D100    TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

  D110  Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C)................................................................

  D120  Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính................................

  D130  Chương trình kiểm toán (C)..................................................................................

  D140-99  Giấy tờ làm việc chi tiết....................................................................................

                       

D200    ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN

  D210  Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C)................................................................

  D220  Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính................................

  D230  Chương trình kiểm toán (C)..................................................................................

  D240-99  Giấy tờ làm việc khác.......................................................................................D300    PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN

  D310  Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C)................................................................

  D320  Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính................................

  D330  Chương trình kiểm toán (C)..................................................................................

  D340-99  Giấy tờ làm việc khác.......................................................................................D400    PHẢI THU NỘI BỘ VÀ PHẢI THU KHÁC NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN

  D410  Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C)................................................................

  D420  Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính................................

  D430  Chương trình kiểm toán (C)..................................................................................

  D440-99  Giấy tờ làm việc khác.......................................................................................D500    HÀNG TỒN KHO

  D510  Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C)................................................................

  D520  Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính................................

  D530  Chương trình kiểm toán (C)..................................................................................

  D540-99  Giấy tờ làm việc khác.......................................................................................D600    CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC & TÀI SẢN KHÁC NGẮN HẠN, DÀI HẠN

  D610  Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C)................................................................

  D620  Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính................................

  D630  Chương trình kiểm toán (C)..................................................................................

  D640-99  Giấy tờ làm việc khác.......................................................................................D700    TSCĐ HỮU HÌNH, VÔ HÌNH, XDCB DỞ DANG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

  D710  Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C)................................................................

  D720  Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính................................

  D730  Chương trình kiểm toán (C)..................................................................................

  D740-99  Giấy tờ làm việc khác.......................................................................................D800    TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH

  D810  Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C)................................................................

  D820  Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính................................

  D830  Chương trình kiểm toán (C)..................................................................................

  D840-99  Giấy tờ làm việc khác.......................................................................................


(C): Giấy  tờ làm việc được lập theo mẫu chuẩn


E  KIỂM TRA CƠ BẢN NỢ PHẢI TRẢ

E100    VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN

  E110  Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C).......................................................

  E120  Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính......................

  E130  Chương trình kiểm toán (C)........................................................................

  E140-99  Giấy tờ làm việc khác.............................................................................E200    PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN

  E210  Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C).......................................................

  E220  Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính......................

  E230  Chương trình kiểm toán (C)........................................................................

  E240-99  Giấy tờ làm việc khác.............................................................................E300    THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC 

  E310  Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C).......................................................

  E320  Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính......................

  E330  Chương trình kiểm toán (C)........................................................................

  E340-99  Giấy tờ làm việc khác.............................................................................E400     PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

              VÀ DỰ PHÒNG TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM

  E410  Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C).......................................................

  E420  Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính......................

  E430  Chương trình kiểm toán (C)........................................................................

  E440-99  Giấy tờ làm việc khác.............................................................................E500     CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN

  E510  Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C).......................................................

  E520  Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính......................

  E530  Chương trình kiểm toán (C)........................................................................

  E540-99  Giấy tờ làm việc khác.............................................................................E600     PHẢI TRẢ NỘI BỘ VÀ PHẢI TRẢ KHÁC NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN

  E610  Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C).......................................................

  E620  Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính......................

  E630  Chương trình kiểm toán (C)........................................................................

  E640-99  Giấy tờ làm việc khác.............................................................................

     
(C): Giấy  tờ làm việc được lập theo mẫu chuẩn


F  KIỂM TRA CƠ BẢN NGUỒN VỐN CSH VÀ TK NGOÀI BẢNG

F100    VỐN  CHỦ SỞ HỮU

  F110  Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C)..........................................................

  F120  Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính..........................

  F130  Chương trình kiểm toán (C)............................................................................

  F140-99  Giấy tờ làm việc khác.................................................................................F200     CỔ PHIẾU QUỸ

  F210  Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C)..........................................................

  F220  Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính.........................

  F230  Chương trình kiểm toán (C)...........................................................................

  F240-99  Giấy tờ làm việc khác................................................................................F300     NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC

  F310  Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C).........................................................

  F320  Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính.........................

  F330  Chương trình kiểm toán (C)...........................................................................

  F340-99  Giấy tờ làm việc khác................................................................................F400     TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

  F410  Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C).........................................................

  F420  Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính.........................

  F430  Chương trình kiểm toán (C)...........................................................................

  F440-99  Giấy tờ làm việc khác................................................................................


G  KIỂM TRA CƠ BẢN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

G100    DOANH THU

  G110  Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C)............................................................

  G120  Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính...........................

  G130  Chương trình kiểm toán (C).............................................................................

  G140-99  Giấy tờ làm việc khác..................................................................................G200    GIÁ VỐN HÀNG BÁN

  G210  Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C)............................................................

  G220  Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính...........................

  G230  Chương trình kiểm toán (C).............................................................................

  G240-99  Giấy tờ làm việc khác..................................................................................G300    CHI PHÍ BÁN HÀNG

  G310  Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C)............................................................

  G320  Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính...........................

  G330  Chương trình kiểm toán (C).............................................................................

  G340-99  Giấy tờ làm việc khác..................................................................................G400    CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

  G410  Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C)...........................................................

  G420  Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính...........................

  G430  Chương trình kiểm toán (C).............................................................................

  G440-99  Giấy tờ làm việc khác..................................................................................G500     DOANH THU VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

  G510  Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C)...........................................................

  G520  Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính..........................

  G530  Chương trình kiểm toán (C)............................................................................

  G540-99  Giấy tờ làm việc khác.................................................................................G600    THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC

  G610  Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C)..........................................................

  G620  Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính.........................

  G630  Chương trình kiểm toán (C)...........................................................................

  G640-99  Giấy tờ làm việc khác................................................................................G700    LÃI TRÊN CỔ PHIẾU

  G710  Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C)..........................................................

  G720  Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính..........................

  G730  Chương trình kiểm toán (C)............................................................................

  G740-99  Giấy tờ làm việc khác.................................................................................


H  KIỂM TRA CÁC NỘI DUNG KHÁC

H100     KIỂM TRA CÁC NỘI DUNG KHÁC   H110  Kiểm tra tính tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan (C).................................

  H120  Soát xét các bút toán tổng hợp (C)............................

  H130  Kiểm toán năm đầu tiên – Số dư đầu năm (C)...............................................................

  H140  Soát xét giao dịch với các bên có liên quan (C).............................................................

  H150  Soát xét sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính (C)....................................

  H160  Đánh giá khả năng hoạt động liên tục (C)......................................................................

  H170  Kiểm tra các thông tin khác trong tài liệu có BCTC đã được kiểm toán (C)...................

  H180  Soát xét tài sản, nợ tiềm tàng và các khoản cam kết (C)...............................................

  H190  Soát xét thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và sai sót (C)...........................H200    CÁC TÀI LIỆU KHÁC  H210  Trao đổi các vấn đề với chuyên gia................................................................................

  H220  Sử dụng công việc của kiểm toán nội bộ........................................................................

  H230 Thủ tục kiểm toán khi khách hàng có sử dụng dịch vụ bên ngoài...................................


0 nhận xét:

Đăng nhận xét